Innovativa systemlösningar för Rheinischen Baustoffwerke GmbH

Oavsett om vägning av hjullastare, fordonsvåg eller dumpers: På alla tre laddningsställena är tid pengar. Att optimera arbetsprocesser sparar inte bara ekonomiska resurser och tidsresurser.

"Med lösningarna från PFREUNDT går alla processer hand i hand". Herr Tos, chef för det produktiva IT-systemet hos  Rheinische Baustoffwerke GmbH, är synbart stolt över de innovationer som PFREUNDT-systemlösningar tillför hans företag. Medarbetarna är också entusiastiska och drar, tack vare de mobila vägningssystemen, nytta av högre säkerhetsstandarder och samtidigt bättre nätverk av de inblandade administrativa enheterna.

Ta reda på mer om de innovativa systemlösningarna från PFREUNDT GmbH: Så utförs lastning och tippning hos RBS med största möjliga säkerhet, noggrannhet och på ett snabbt sätt.

Hjullastarvägning

Dataöverföring snabbt och säkert från hjullastaren till slutkunden

Många sätt, många kvitton och väletablerade organisatoriska processer.

Detta är nu ett minne blott på Rheinische Baustoffwerke. Mycket pappersarbete och onödiga analoga datavägar kan nu sparas tack vare systemlösningen som används i utvinningssammanhang. Vägningsdata kan inte längre gå förlorade genom den digitala processen eller felaktigt överföras till EDV-systemet.

Dessutom tillkommer en ökad bekvämlighet för kunder och anställda. Hos Erkelenz ligger fokus nu bara på en effektiv utvinningsprocess utan onödiga väntetider – detta tar hand om den byråkratiska insatsen PFREUNDT Web Portal.

Fördelarna med det nya vägningssystemet för hjullastare:

 • Minskad risk för olyckor eftersom lastbilschauffören inte klättrar upp på hjullastaren
 • Snabbare dataöverföring med den senaste tekniken
 • Huvudkontoret har omedelbar tillgång till all data
 • MFT-terminalen skriver ut följesedlar i DIN A 4-format och med mer data än på vågbandet
 • Det är möjligt att skriva ut kvalitetsmärken, samt en mer visuellt tilltalande design med hjälp av moderna laserskrivare
 • QR-kod skrivs ut, med vilken slutkunden kan läsa in all data och bearbeta den digitalt

Gammal och ny metod

Vinst: Vägning på hjullastarvåg

Den gamla processen på plats:

 1. Incheckning: Lastbilschauffören kör till materialet där hjullastaren är redo för lastning.
 2. Överföring av stamdata: Vid behov lämnar lastbilschauffören sin hytt och ger föraren av hjullastaren sina stamdata.
 3. Lastning: Hjullastaren väljer data på vågen och lastningen utförs.
 4. Vägningsdatainsamling: Föraren av hjullastaren upprättar en vägningssedel, lastbilschauffören går ut igen och skriver under den. 
 5. Dataöverlämnande: Lastbilschauffören behåller utskrifterna för avlastningsplatsen, hjullastarföraren behåller en kopia.
 6. Dataöverföring I: Lastbilschauffören levererar utskrifterna till avlastningsplatsen. Dessa samlas in och arkiveras som dokument som är föremål för kalibrering.
 7. Dataöverföring II: På kontoret överförs basdata till ett system och görs tillgängliga för dig dagligen av ERP-systemet.

Den nya, innovativa processen med PFREUNDT-systemlösning:

 1. Incheckning: Lastbilschauffören får ett engångs-RFID-kort för att lagra vägningsdata.
 2. Lastning/vägningsdataregistrering: En hjullastare med ett PFREUNDT WK60 vägningssystem lastar och registrerar vägningsdata.
 3. Lagring vägningsdata: Per RFID skriv-/läsenhet på hjullastaren sparar vägningsdata på RFID-kortet.
 4. SB-terminal: Efter lastning och innan utgång avläses RFID-kortet på SB-terminalen.
 5. Godkännande av vägningsdata: Föraren signerar vägningsdatan och skriver ut följesedeln.

 

Vägning fordonsvåg

Mer säkerhet och mindre ansträngning för medarbetarna

Kort istället för kladdpapper – vid lastning via hjullastare eller silos lagras nu all nödvändig data på ett RFID-chip hos RBS. Tack vare denna smarta process behöver lastbilschauffören bara lämna sin hytt efter lastningsprocessen, alla andra processer är digitala. På så sätt undviks väntetider och processer optimeras.

Med den nya MFT-terminalen kan kunderna se och godkänna lastningsdata. Alla registrerade vägningsdata skickas till kontoret som PDF och råfiler och en kopia skickas till huvudkontoret där data automatiskt importeras till ERP-systemet.

Fördelarna med den nya processen:

 • Huvudkontoret har data tillgänglig i närtid
 • Data överförs till SAP-systemet och lagras där centralt
 • Lastbilschauffören lämnar inte sitt fordon under lastning och vägning, vilket leder till en minskning av möjliga faror
 • Han lämnar endast förarhytten vid utfartsområdet, vid MFT, för att skapa följesedeln
 • Följesedeln utfärdas helt automatiskt och kräver ingen medarbetare
 • Följesedeln erhålls i DIN A 4-format och innehåller mer information
 • Godkännandestämpel och QR-kod finns också här
 • Blandad drift med silolastning, hjullastarlastning och fordonsvåg är möjlig och kan även användas under en begränsad tid under rusningstid

Gammal och ny metod

Vinst: Vägning via fordonsvåg med hjullastare och silos

Den gamla processen på plats:

 1.  Incheckning/lastning: Den annalkande lastbilen fylls med hjullastare eller silolastning och kör sedan upp på fordonsvågen.
 2. Vägningsdatainsamling: RBS-medarbetare anger alla stamdata manuellt – kund, byggarbetsplats, registreringsnummer, speditör, artikel, leveranstyp och annan data kan behövas. Därefter vägs lastbilen. Med den lagrade taravikten och den fastställda bruttovikten kan nu lastens nettovikt bestämmas. Den sparade taravikten återspeglar dock inte fordonets faktiska tomvikt och leder till en avvikelse i nettovikten (vikten på det levererade materialet). Om den önskade materialmängden inte har lastats måste lastbilschauffören återvända till lastplatsen.
 3. Lagring vägningsdata I: Föraren skriver nu på signaturblocket och får sedan den utskrivna följesedeln från RBS-medarbetaren.
 4. Lagring vägningsdata II: För kontoret utbyter vågens PC sina huvud- och vägningsdata med jämna mellanrum med administrationsservern .

Den nya, innovativa processen med PFREUNDT-systemlösning:

 1. Incheckning/vägningsdataregistrering: Vägning av lastbilen med PFREUNDT fordonsvåg. Lastbilschauffören får ett RFID-kort med lagrad vägningsdata.
 2. Lastning: Beroende på kraven lastar en hjullastare eller en siloanläggning lastbilen.
 3. Vägningsdatainsamling: Innan avfärd vägs den lastade lastbilen igen och vägningsdata sparas på RFID-kortet.
 4. Godkännande av vägningsdata: RFID-kortet läses av på självbetjäningsterminalen. Föraren signerar vägningsdatan och skriver ut följesedeln.
 5. PFREUNDT Web Portal: Överföring av vägningsdata i realtid till SAP-systemet för vidare bearbetning. Ingen manuell inmatning krävs.

 

Vägning vid tippningen

Korrekta processer i högsta tempo

Avfallshanteringsprocesser är ofta förknippade med komplexa byråkratiska insatser.

Så är det inte längre på Rheinische Baustoffwerke i Hürth: Långa väntetider undviks genom den smarta uppdelningen av första leveranser och en snabb linje för befintliga kunder. Alla nödvändiga handlingar såsom tillstånd lämnas in, uppgifterna lagras på RBS-kortet och hämtas via en läsare när man kör in. Systemet bestämmer vikterna och dessa skrivs automatiskt till RBS-kortet efter förarens bekräftelse.

På en display i höjd med förarhytten bekräftar lastbilschauffören sin leverans, tippunkten visas direkt på displayen och skrivs på RBS-lastkortet. Utlämningsstället lagras digitalt via GPS-koordinater och kan därför permanent spåras. Efter lossning kör lastbilen tillbaka upp på golvvågen och parkerar nära den nya MFT-terminalen. Han sätter i sitt kort och kan se alla inspelade data på en pekskärm och bekräfta med sin signatur i slutet.

De uppgifter som registreras under processen går till kontoret via en tjänst. PDF- och råfiler, inklusive kopior av all genererade vägningsdata, går till huvudkontoret. Här läggs det automatiskt in i ERP-systemet.

Fördelarna med den nya systemlösningen i korthet:

 • Data tillgänglig i närtid
 • Medarbetaravlastning vid vågen eftersom stereotypa arbetsprocesser inte längre behövs
 • Visuellt tilltalande följesedlar med mer information och i praktiskt DIN A 4-format
 • Provtagningar glöms inte längre bort eftersom de efterfrågas av systemet
 • Minskade väntetider tack vare Fastline
 • Ökad genomströmning
 • GPS-data från avlämningsplatser möjliggör den mest exakta dokumentationen
 • Det modernaste vägningssystemet i Europa tack vare innovativ teknik med sikte på hållbarhet och optimala processer

 

Gammal och ny metod

Kassering: Vägning via fordonsvåg

Den gamla processen på plats:

 1. Incheckning: Hittills har den första vägen för en lastbilschaufför i fabrikslokalen på RBS insamlingsställe för uppgrävd jord och gjutningssand i Hürth varit till kontorscontainern.
 2. Vägningsdata och materialregistrering: Efter att ha parkerat sin lastbil på vågen lämnar föraren in sina dokument i containern vid första leveransen. Om det rör sig om en efterleverans kommer RBS-personalen att kontrollera de befintliga dokumenten och utföra en bruttovägning med ett fast taravärde.
 3. Provtagning: Prover tas sporadiskt från alla leveranser. Föraren lämnar en digital signatur och får följesedeln i retur.
 4. Lossning: Lastbilschauffören får då veta lossningsplatsen och kör dit för lossning.
 5. Uppgiftsöverföring: På kontoret kommer huvud- och vägningsdata med nästa cykliska utbyte.

Den nya, innovativa processen med PFREUNDT-systemlösning:

 1. Incheckning/vägningsdataregistrering: Vid inkörning vägs det lastade fordonet och lasten kontrolleras. Dessa data lagras på ett RFID-kort.
 2. Bearbetning i terrängen: Data på RFID-kortet hämtas upp och visas via en mobilapp och lossningsplatsen loggas med hjälp av GPS-data.
 3. Avlastning: Lasten lossas på en förutbestämd plats på platsen.
 4. Vägningsdatainsamling: Efter avlastningen vägs det tomma fordonet och vägningsdata sparas på RFID-kortet.
 5. Godkännande av vägningsdata: Innan man kör ut avläses RFID-kortet i SB-terminalen, föraren signerar vägningsdata och skriver ut följesedeln.